Rechten en plichten

Uw Medisch Dossier

Bij onderzoek, behandeling of verzorging worden er gegevens verzameld die worden opgenomen in uw medisch dossier. Zodoende zijn deze gegevens – wanneer u voor een herhalingsbezoek komt – altijd voor uw behandelaar beschikbaar.
Voor een goede hulpverlening is uw medisch dossier van groot belang. Wij zijn dan ook de verplicht om uw dossier zorgvuldig bij te houden. Van u, als patiënt, verwachten wij dat u ons naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze voor het uitvoeren van de behandeling nodig heeft. Dit omvat bv alle medisch belangrijke informatie uit het verleden en de verslaglegging hiervan. Dit omvat bv ook een recent medicatie overzicht van uw apotheek. U hebt met betrekking tot uw dossier een aantal rechten. Hierna worden deze rechten nader uitgewerkt.

Beroepsgeheim/privacy

Wij als artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Wij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen, als dat nodig is voor uw behandeling.
Wij rapporteren over het onderzoek en de behandeling aan uw verwijzer. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een specialist. Wij gaan ervan uit dat u hiermee instemt. Indien dit niet het geval is, moet u dit melden.
Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties gebeurt alleen met toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger.
In het kader van uw behandeling worden er allerlei gegevens over u verzameld. U kunt erop rekenen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De computerbestanden waarin uw gegevens worden opgenomen zijn streng beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor ons. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.
De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen in niet direct tot uw persoon herleidbare vorm gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie: ‘Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg’ en ‘Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek’). We gaan er van uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bewaartermijn van uw medische gegevens

De wetgeving schrijft voor dat de in uw medisch dossier opgenomen gegevens minimaal 15 jaar bewaard blijven. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarnaast is er een wettelijk verplichting om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren. Het kerndossier bevat o.a. ontslagbrieven, operatieverslagen en uitslagen van pathologisch onderzoek.  Voor gegevens die worden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen afwijkende bewaartermijnen gelden. Hierover wordt u geïnformeerd als u om toestemming wordt verzocht om deel te nemen aan een onderzoek.

Inzage en kopie van uw medisch dossier

U hebt het recht uw eigen medisch dossier in te zien. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. Het dossier omvat in geval van Stichting Cardiozorg ontslagbrieven.
Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken.

Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg

SCZ streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren en hoge kwaliteit te bieden. Om die reden beschikken wij over een aantal kwaliteitssystemen, waaronder een systeem voor het melden en analyseren van incidenten (onbedoelde gebeurtenissen). Voor deze kwaliteitssystemen kan het nodig zijn om gegevens uit patiëntendossiers te gebruiken.

Respect over en weer

Respectvolle bejegening van patiënt door SCZ

SCZ  doet alles wat mogelijk is om u op een deskundige en veilige wijze te behandelen. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig en respectvol met u en uw naasten omgaan. Ervaart u dit anders, dan horen wij dat graag en aarzelt u vooral niet om uw klacht naar voren te brengen.

Respectvolle bejegening van SCZ door patiënt/naasten

Wij verwachten anderzijds van patiënten en hun naasten dat zij op een respectvolle en fatsoenlijke wijze omgaan met ons. De normale fatsoenregels zijn uiteraard ook bij ons van toepassing.
Wij realiseren ons dat u als patiënt of familie onverwacht met grote gezondheidsproblemen en zorgen kunt worden geconfronteerd. Daardoor reageert u misschien niet altijd zoals u zou willen. Daar hebben wij begrip voor.
Helaas komt het in de praktijk ook voor dat patiënten en/of familieleden en kennissen de normale omgang- en fatsoensregels niet in acht nemen. Wij hanteren daarin een strikt beleid: dreigend of agressief gedrag naar ons wordt niet getolereerd. In het geval van dergelijk gedrag zullen de maatregelen worden genomen die nodig zijn. In extreme gevallen kan dit ertoe leiden dat u en/of uw bezoek de toegang tot de praktijk wordt ontzegd of dat u gedurende een bepaalde periode geen reguliere zorg van ons kunt ontvangen. Aangifte bij de politie behoort ook tot de mogelijke acties. Wij willen u ook vragen voorzichtig te zijn met uitlatingen op social media. Deze kunnen verregaande consequenties hebben en laten eigenlijk altijd een onuitwisbaar spoor na.

Geluidsopnamen door patiënten en/of familieleden

Van de gesprekken tussen u ons mag u wel geluidsopnamen maken. Dit valt namelijk binnen het kader van de informatieplicht van ons als uw zorgverlener. Zodoende kunt u het gesprek op een later moment nog eens op uw gemak beluisteren. Mogelijk kunt u daardoor de informatie beter verwerken en kan dat u helpen bij het nemen van een beslissing over onderzoek of behandeling.
Als u een gesprek met uw zorgverlener wilt opnemen, dan verwachten wij van u dat u de volgende spelregels in acht neemt:

  • U meldt aan ons dat u het gesprek gaat opnemen.
  • U mag de geluidsopname uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Wanneer u de geluidsopname openbaar zou willen maken, dan is expliciete toestemming van ons een vereiste.

U bent niet tevreden (klachten en claims)

Klachtenbeleid van SCZ

Van SCZ mag u verwachten dat zij u goede, professionele zorg bieden. Als u toch ergens ontevreden over bent, dan willen wij dat graag weten. Mogelijk kunnen wij uw onvrede helpen oplossen, maar zeker kunnen wij uw ervaringen gebruiken om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

 

 

Klacht melden en bespreken op de plek waar deze ontstaan is

De ervaring leert dat hoe sneller en hoe dichter bij de ‘bron’ u uw klacht meldt, hoe vlotter en doeltreffender de afhandeling verloopt. Als het voor u duidelijk is wie van SCZ  verantwoordelijk is voor uw onvrede, probeer dan uw klacht met deze persoon  te bespreken. Dat biedt de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken en eventuele misverstanden recht te zetten.

 

 

 

 

Klacht melden bij de klachtenfunctionaris

Als u er met de betrokkene(n) niet uitkomt, of u weet niet wie verantwoordelijk is, dan kunt u uw klacht melden bij onze klachtenfunctionaris. Mail uw klacht naar klachtenfunctionaris@stichtingcardizorg.nl. Als de klachtenfunctionaris op dat moment niet beschikbaar is, zal deze zo spoedig mogelijk met u contact opnemen (in ieder geval binnen 5 werkdagen, en anders conform de ingestelde out of office instructie).
Omschrijf in de email wat niet naar wens verlopen is, laat uw vragen weten en laat weten of u de afhandeling schriftelijk, telefonisch of per email wilt hebben. U zult ter vastlegging van het proces in ieder geval een schriftelijke respons op uw vragen mogen verwachten, en in geval van een telefonisch of persoonlijk gesprek een verslaglegging hiervan schriftelijk.

 

 

 

 

 

Klachtencommissie

 

Als het niet lukt om met hulp van de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris informeert u over de wijze waarop u dat moet doen. Zie ook ons regelement. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en komt in beginsel binnen zes weken na ontvangst van uw klachtbrief namens de Raad van Bestuur met een oordeel over de klacht. Afhankelijk van de omstandigheden en de complexiteit van de klacht is het mogelijk dat de klachtencommissie meer tijd nodig heeft om een definitief oordeel te vormen. De secretaris van de klachtencommissie zal u over het verloop van de behandeling informeren en zo nodig motiveren waarom de termijn van zes weken niet volstaat.
Indien de klachtencommissie uw klacht gegrond verklaart, dan is het mogelijk dat een verbetermaatregel deel uitmaakt van het oordeel van de klachtencommissie.

Geschillencommissie

Indien u van mening bent dat uw klacht door SCZ niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht binnen een jaar na dagtekening van het oordeel van SCZ voorleggen aan de Geschillencommissie Klachtenportaal zorg. Er is voor u een folder opvraagbaar indien u hier prijs op stelt.

SCZ stelt het op prijs als u de moeite neemt eerst in overleg te gaan over het probleem en stelt het ook op prijs van u te horen, wat de beweegredenen zijn waarom u vindt dat het probleem niet opgelost is, alvorens u naar de geschillencommissie stapt. Dit ook om voor de toekomst de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.

 

Niet tevreden Reglement

Klachtencommissie Stichting Cardiozorg

P/A Kraayveld 5     |      1171 JE  BADHOEVEDORP


U kunt ook een e-mail sturen naar: klachtenfunctionaris@stichtingcardiozorg.nl met als onderwerp: "Klachten"

Via deze manier komt uw klacht rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris terecht. De volgende stap: naar de klachtencommissie, kan als verzoek aan de functionaris via dezelfde email, maar kan ook schriftelijk aan het bovengenoemde adres worden gericht, met duidelijke vermelding: klachtencommissie.