Vergoeding en wachttijden nieuwe patienten

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U bent dan wel bijna altijd eerst het met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico verschuldigd (namelijk voor kosten die vergoed worden uit de basisverzekering). Dit bestaat uit een verplicht deel, maar soms ook uit een door u vrijwillig gekozen extra deel. Maar toch ook voor uzelf kan een bezoek aan SCZ financiële gevolgen hebben. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de kosten van uw behandeling worden betaald.

Wat kost een behandeling?

SCZ maakt met een aantal zorgverzekeraars voor een set DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) of elk zorgproduct een prijs af. De prijs van de DBC is gebaseerd op het gemiddelde van de kosten die voor alle vergelijkbare behandelingen gemaakt worden. Dat betekent dat niet iedere scan, verpleegdag of ander onderdeel van de behandeling apart in rekening wordt gebracht. Aangezien een DBC een gemiddelde is, kan het zijn dat bij u meer of minder dan het aantal onder de DBC vallende verrichtingen zijn gedaan. Dat is een consequentie van het DBC-systeem.
Pas als uw behandeling beëindigd is, kan SCZ alle gegevens over de geleverde zorg naar een centrale (beveiligde) computer van de onafhankelijke stichting DBCOnderhoud sturen. Vanaf dat moment is voor zowel SCZ als de patiënt de prijs van de behandeling duidelijk. Na beëindiging van de behandeling ontvangt de zorgverzekeraar (en/of de patiënt, afhankelijk van de polisvoorwaarden) de rekening. U moet er rekening mee houden dat u een eventuele nota voor de zorgverzekeraar pas na geruime tijd ontvangt. Een aantal zorgverzekeraars hebben er voor gekozen met SCZ geen contract af te sluiten. Dit betekend dat voor deze gevallen de passantentarieven in rekening gebracht worden. Verder hangt het van uw verzekeraar af of de rekening met machtiging door SCZ (acte van cessie) kan worden ingdiend, danwel dat u hier zelf zorg voor draagt. In dat laatste geval zal u bij de verrekening van de factuur rekening mee moeten houden, dat uw eigen risico – indien afgetrokken van de rekening – wel uitbetaald moet worden aan SCZ.

U kunt worden doorverwezen door uw huisarts of een specialist. Indien uw verwijzing niet van uw huisarts komt, is het raadzaam, deze als primair aanspreekpunt hier wel over in te lichten en goedkeuring te krijgen. Recentelijk hoorden wij van een ziektekostenverzekeraar, dat deze een verwijzing alleen maar voor dat jaar beschouwen. Dit betekend dus: jaarlijks een nieuwe verwijzing. Derhalve: controleer uw polis goed!!.

Let op: Stichting Cardiozorg voert een zogenoemd no-show-beleid. Heeft u een afspraak en bent u verhinderd, geef dit dan vroegtijdig door. We zien ons genoodzaakt om afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd in rekening te brengen. Afspraken van anderhalf uur of langer dienen 72 uur of langer tevoren te worden afgezegd. De kosten hiervoor zijn €30 (afspraken van een half uur), €60 (afspraken van een uur), €90 (afspraken van anderhalf uur) of €120 (afspraken van 3 uur). Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Multizorg labels:

Multi Zorg Labels

 

 

Vergoeding.

Er vindt een 100% vergoeding plaats door uw zorgverzekeraar in geval van contract en daarin opgenomen codes..   Vanaf januari 2016 hebben wij geen contracten meer met de labels van Achmea, VGZ en Multizorg. Voor labels van Achmea en VGZ is er derhalve een restitutie polis nodig om in aanmerking te kunnen komen voor onderzoek/behandeling en controle. Mocht dit niet het geval zijn, zullen we hier voor het lopende jaar een uitzondering voor maken. We vragen u dan bij de mogelijkheid tot overstappen hierbij wel een adequate polis te kiezen. Voor de labels van Multizorg hebben wij besloten hier geen zorg aan te kunnen leveren. Dit laatste is een besluit van onze kant.

Er is een deelovereenkomst met CZ, Menzis, en een volledige overeenkomst met  DSW/Stad Holland, bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.  In het geval van CZ en Menzis zullen we u om een machtiging vragen de rekeningen in te dienen (officieel heet dit acte van cessie). De reden hiervan is dat zij een beperkte omzet hebben ingekocht.

Bij geen contract is er sprake van marktconforme tarieven. Deze verschillen per verzekeraar en onze facturen kunnen dus niet een weerspiegeling van deze bedragen zijn. U heeft een vrije keuze ofwel restitutie polis (basisverzekering) als in uw polis benoemd staat dat u 100% vergoeding van marktconforme tarieven krijgt bij niet gecontracteerde zorg. Indien dit een lager percentage is, is er sprake van een natura polis.

LET OP: I.v.m. een te beperkt omzetplafond en het ontbreken van de bereidheid van Menzis om dit uit te breiden is er vanaf heden een totale patiëntenstop voor mensen verzekerd bij Menzis en Anderzorg. Dit geldt ook vrijwel zeker voor 2019.

Vergoedingen overzicht 2017-2018 en 2019

Bekijk hier de vergoedingen voor 2017-2018 Bekijk hier de vergoedingen voor 2019

 

Wat zijn de wachttijden voor nieuwe patiënten?

Sinds 1 augustus 2018 is het vanuit de Nederlandse Zorgautoriteiten verplicht om de wachttijden voor poliklinische intake/onderzoek/behandelingen voor nieuwe patiënten inzichtelijk te maken. Dit geschied via bijgevoegd document.

Bekijk hier de wachttijden