Skip to content

Rechten & Plichten

Bij onderzoek, behandeling of verzorging worden er gegevens verzameld die worden opgenomen in uw medisch dossier. Zodoende zijn deze gegevens – wanneer u voor een herhalingsbezoek komt – altijd voor uw behandelaar beschikbaar. Voor een goede hulpverlening is uw medisch dossier van groot belang. Wij zijn dan ook de verplicht om uw dossier zorgvuldig bij te houden. Van u, als patiënt, verwachten wij dat u ons naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze voor het uitvoeren van de behandeling nodig heeft. Dit omvat bv alle medisch belangrijke informatie uit het verleden en de verslaglegging hiervan. Dit omvat bv ook een recent medicatie overzicht van uw apotheek. U hebt met betrekking tot uw dossier een aantal rechten. Hierna worden deze rechten nader uitgewerkt.

Uw Medisch Dossier

Bij onderzoek, behandeling of verzorging worden er gegevens verzameld die worden opgenomen in uw medisch dossier. Zodoende zijn deze gegevens – wanneer u voor een herhalingsbezoek komt – altijd voor uw behandelaar beschikbaar.
Voor een goede hulpverlening is uw medisch dossier van groot belang. Wij zijn dan ook de verplicht om uw dossier zorgvuldig bij te houden. Van u, als patiënt, verwachten wij dat u ons naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze voor het uitvoeren van de behandeling nodig heeft. Dit omvat bv alle medisch belangrijke informatie uit het verleden en de verslaglegging hiervan. Dit omvat bv ook een recent medicatie overzicht van uw apotheek. U hebt met betrekking tot uw dossier een aantal rechten. Hierna worden deze rechten nader uitgewerkt.

Beroepsgeheim/privacy
Wij als artsen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Wij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen, als dat nodig is voor uw behandeling.
Wij rapporteren over het onderzoek en de behandeling aan uw verwijzer. Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een specialist. Wij gaan ervan uit dat u hiermee instemt. Indien dit niet het geval is, moet u dit melden.
Het geven van inlichtingen aan politie, justitie of andere instanties gebeurt alleen met toestemming van u of van uw wettelijke vertegenwoordiger.
In het kader van uw behandeling worden er allerlei gegevens over u verzameld. U kunt erop rekenen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De computerbestanden waarin uw gegevens worden opgenomen zijn streng beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor ons. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.
De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen in niet direct tot uw persoon herleidbare vorm gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie: ‘Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg’ en ‘Gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek’). We gaan er van uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft.

Bewaartermijn van uw medische gegevens
De wetgeving schrijft voor dat de in uw medisch dossier opgenomen gegevens minimaal 15 jaar bewaard blijven. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarnaast is er een wettelijk verplichting om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren. Het kerndossier bevat o.a. ontslagbrieven, operatieverslagen en uitslagen van pathologisch onderzoek.  Voor gegevens die worden verzameld in het kader van wetenschappelijk onderzoek kunnen afwijkende bewaartermijnen gelden. Hierover wordt u geïnformeerd als u om toestemming wordt verzocht om deel te nemen aan een onderzoek.

Inzage en kopie van uw medisch dossier
U hebt het recht uw eigen medisch dossier in te zien. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. Het dossier omvat in geval van Stichting Cardiozorg ontslagbrieven.
Na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken.

Gebruik van uw gegevens voor kwaliteitszorg
SCZ streeft er voortdurend naar de kwaliteit van de zorg te verbeteren en hoge kwaliteit te bieden. Om die reden beschikken wij over een aantal kwaliteitssystemen, waaronder een systeem voor het melden en analyseren van incidenten (onbedoelde gebeurtenissen). Voor deze kwaliteitssystemen kan het nodig zijn om gegevens uit patiëntendossiers te gebruiken.

Respect over en weer

Respectvolle bejegening van patiënt door SCZ
SCZ  doet alles wat mogelijk is om u op een deskundige en veilige wijze te behandelen. Daar hoort ook bij dat wij zorgvuldig en respectvol met u en uw naasten omgaan. Ervaart u dit anders, dan horen wij dat graag en aarzelt u vooral niet om uw klacht naar voren te brengen.

Respectvolle bejegening van SCZ door patiënt/naasten
Wij verwachten anderzijds van patiënten en hun naasten dat zij op een respectvolle en fatsoenlijke wijze omgaan met ons. De normale fatsoenregels zijn uiteraard ook bij ons van toepassing.
Wij realiseren ons dat u als patiënt of familie onverwacht met grote gezondheidsproblemen en zorgen kunt worden geconfronteerd. Daardoor reageert u misschien niet altijd zoals u zou willen. Daar hebben wij begrip voor.
Wij willen u ook vragen voorzichtig te zijn met uitlatingen op social media. Deze kunnen verregaande consequenties hebben en laten eigenlijk altijd een onuitwisbaar spoor na. Wij verwachten dat u uitlatingen op sociale media latijd éérst met ons bespreekt om tot een oplossing te komen. Helaas komt het in de praktijk ook voor dat patiënten en/of familieleden en kennissen de normale omgang- en fatsoensregels niet in acht nemen. Wij hanteren daarin een strikt beleid: dreigend of agressief gedrag naar ons wordt niet getolereerd. In het geval van dergelijk gedrag zullen de maatregelen worden genomen die nodig zijn. In extreme gevallen kan dit ertoe leiden dat u en/of uw bezoek de toegang tot de praktijk wordt ontzegd of dat u gedurende een bepaalde periode geen reguliere zorg van ons kunt ontvangen. Aangifte bij de politie behoort ook tot de mogelijke acties. Indien nodig zullen wij uw zorg beëindigen en verwijzen wij u weer terug naar uw behandelend huisarts.

Geluidsopnamen door patiënten en/of familieleden
Van de gesprekken tussen u ons mag u wel geluidsopnamen maken. Dit valt namelijk binnen het kader van de informatieplicht van ons als uw zorgverlener. Zodoende kunt u het gesprek op een later moment nog eens op uw gemak beluisteren. Mogelijk kunt u daardoor de informatie beter verwerken en kan dat u helpen bij het nemen van een beslissing over onderzoek of behandeling.
Als u een gesprek met uw zorgverlener wilt opnemen, dan verwachten wij van u dat u de volgende spelregels in acht neemt:

  • U meldt aan ons dat u het gesprek gaat opnemen.
  • U mag de geluidsopname uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Wanneer u de geluidsopname openbaar zou willen maken, dan is expliciete toestemming van ons een vereiste.

U bent niet tevreden (klachten en claims)

Klachtenbeleid van SCZ
Van SCZ mag u verwachten dat zij u goede, professionele zorg bieden. Als u toch ergens ontevreden over bent, dan willen wij dat graag weten. Mogelijk kunnen wij uw onvrede helpen oplossen, maar zeker kunnen wij uw ervaringen gebruiken om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Klacht melden en bespreken op de plek waar deze ontstaan is
De ervaring leert dat hoe sneller en hoe dichter bij de ‘bron’ u uw klacht meldt, hoe vlotter en doeltreffender de afhandeling verloopt. Als het voor u duidelijk is wie van SCZ  verantwoordelijk is voor uw onvrede, probeer dan uw klacht met deze persoon  te bespreken. Dat biedt de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken en eventuele misverstanden recht te zetten. SCZ stelt het op prijs als u de moeite neemt eerst in overleg te gaan over het probleem en stelt het ook op prijs van u te horen, wat de beweegredenen zijn waarom u vindt dat het probleem niet opgelost is, alvorens u naar de klachtencommissie of geschillencommissie stapt. Dit ook om voor de toekomst de kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.

Heeft u een klacht?

Volgens de wet hebben cliënten recht op een goede afhandeling van klachten. U kunt natuurlijk bij ons terecht als er iets is waar u ontevreden over bent of vragen over hebt. Dat heeft uiteraard onze grote voorkeur. Maar als we hier samen niet uitkomen, kunt u ook een officiële klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ), een externe organisatie die u toegang geeft tot de wettelijke klachtenprocedure. Zij zetten zich dan in om samen tot een oplossing te komen.

Een klacht indienen over zorg die onder de Wkkgz valt.

U kunt de klacht indienen via  klacht indienen

Een klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op en geeft uitleg over de procedure. De rol van de klachtenfunctionaris is onafhankelijk en bemiddelend. Hij of zij luistert naar uw verhaal en ondersteunt in het komen tot een oplossing.

Klachtenportaal Zorg

Westeinde 14a

1601 BJ Enkhuizen

www.klachtenportaalzorg.nl

info@klachtenportaalzorg.nl

Een geschil indienen over zorg die onder de Wkkgz valt

Een geschil is een klacht die niet naar tevredenheid is opgelost en voor een bindend advies aan de geschillencommissie wordt voorgelegd. Er vindt hoor- en wederhoor plaats, waarop de uitspraak volgt.

Om een geschil in te kunnen dienen is het belangrijk dat de zorgaanbieder in de gelegenheid is gesteld het probleem met u op te lossen. Rechtstreeks een geschil indienen kan indien het redelijkerwijs niet van u kan worden gevraagd om eerst de klachtenprocedure te doorlopen.

De erkende geschillencommissie KPZ:

www.geschillencommissiekpz.nl

Postbus 222

1600 AE Enkhuizen

secretariaat@geschillencommissiekpz.nl

Reglement klachtencommissie

Reglement geschillencommissie

Klachtencommissie Stichting Cardio Zorg

Klachtencommissie Stichting Cardio Zorg |   P/A Kraayveld 5  |   1171 JE  BADHOEVEDORP